دانلود های برگزیده

دانلود Feed That Dragon - بازی موبایل تغذیه اژدها

دانلود Feed That Dragon - بازی موبایل تغذیه اژدها
MacOSX icon

دستورات شاه کاملاً مشخص است. شما به عنوان مسئول تغذیه یک حیوان خانگی سلطنتی انتخاب شده اید، اژدهایی بسیار بزرگ با اشتهایی بی پایان.

 Screenshot 1  Screenshot 2  Screenshot 3  Screenshot 4